Změny v chodu služby cizincům – misii mezi národy žijícími v ČR

03.07.2014 15:47

   Zdravíme Vás, své čtenáře a spolupracovníky na Božím díle, na kterém jsme vzájemně spojeni! V naší službě nastaly některé novinky či změny, na které Vás chceme tímto upozornit:

   První je, že jsme vyvěsili nabídku misijního výjezdu do Řecka, kam jedeme na podzim a na který se můžete již nyní hlásit. Druhou je, že misionář, který vede naše hnutí, vyhlásil Rok odpočinutí, bude tedy dočasně omezen chod veřejné služby. Další změna je v oblasti podpory: změnili jsme jak strategii našeho financování, tak i číslo účtu, skrze které bude nadále možné podpořit naší práci. Tento náš krok souvisí se zjednodušením komunikace se sbory a dalšími subjekty, pro které často vykonáváme službu: chceme tak jasně definovat, že jsme ve své práci čistě závislí na darech věřících lidí (např. spojených právě v určitý konkrétní církevní sbor) a že za námi nestojí žádná organizace nebo církev - často docházelo k nedorozumění, když jsme řekli název církve nebo organizace, která nás vysílala či nám spravovala finance, tak vznikal dojem, že jsme touto organizací vysláni, jsou nám jí hrazeny veškeré náklady spojené se službou, či jsme jí dokonce placeni... Tímto naším krokem bychom rádi věci uvedli na pravou míru a vyjasnili své postavení. Celý článek naleznete v kolonce Podpora.   

   Toto sdělení nesouvisí pouze s financováním, ale také s definováním našeho postavení či vystupování navenek (otázka „záštity“ naší práce). Jak mnozí víte, dlouhodobě jsme v naší činnosti hledali způsob, jak naší práci organizačně provázat s církví (církvemi)... V úvahu přicházelo hned několik možností: 

1. Naším „vysílatelem“ by se mohla stát určitá konkrétní denominace – po předložení našich návrhů však o to žádná z oslovených denominací neprojevila zájem, spíše jsme byli odkázáni na jednotlivé sbory či misijní organizace nebo vyzváni, ať si zaregistrujeme občanské sdružení. Sami jsme navíc uznali, že v konkurenčním prostředí mnoha denominací by nebylo vhodné mít jednu z nich jako ústřední orgán, pokud bychom vystupovali jejím jménem, mohlo by to způsobit nedorozumění v jednání s ostatními, nebo vzniknout dojem, že vnášíme do ustálených společenství teologii cizí církve... Také, pokud chceme pracovat napříč celou naší zemí, je třeba vzít v úvahu fakt, že v určitých regionech není přítomnost sborů určitých denominací, mohlo by nás to omezit v rozhledu... Navíc si chceme udržet charakter otevřené služby přístupné všem křesťanům, což by denominační nálepka mohla vážně narušit...

2. Vysílající roli naší práce by mohl zastávat konkrétní církevní sbor – i z našich, i z cizích zkušeností dalších služeb však víme, že to s sebou přináší komplikace: sbor většinou sleduje lokální zájmy, naše misie sleduje globální zájmy. Vedení sborů je často složeno z lidí, jimž chybí misijní zkušenosti nebo cítění, neradi bychom časem „naráželi“ na různá omezení. Existují sbory, kde vedoucí mají misijní „náboj“, avšak jsme si vědomi, že časem dojde ke změně vedení (volba nového staršovstva, kazatelské kolečko, atd...), takže zmíněný problém by byl otázkou času.

3. Občanské sdružení – zůstává jako eventualita do budoucnosti, zatím nevidíme opodstatnění v Bibli: Kristus založil svoji Církev, které dal pověření získávat učedníky z cizích národů (Mk.16:15), tak pokud máme Církev, která má jasný úkol, proč zakládat jakási sdružení?

4. Misijní organizace – stávající organizace mají buď již vytčeny své konkrétní cíle a zavedeny způsoby, jak je naplňovat, nebo zaštiťují řadu projektů, mezi které nám nabídli, že se můžeme zařadit. Nevnímáme, že by služba mnoha národům měla mít nálepku projektu: pokud je to přímý Ježíšův příkaz své Církvi, aby šla k národům (Mt.28:19), dějinný úkol Jeho Církve, podmínka pro Kristův návrat na zem (Mt.24:14), spása lidí všech národů jako ústřední linie příběhu Bible a závěr všech věcí (Zj.5:9+Zj.7:9,10), že by tento úkol měl skončit v kolonce s názvem „projekt“, to se nám nezdá... Navíc víme z vyprávění jiných misionářů, i ze svých zkušeností, že jakmile je „projekt“ pod pokličkou, a zapsán na seznamu nějaké organizace, církve na něj potom nerady přispívají, protože mají pocit, že organizace hradí všechny potřeby projektu a že aktéři projektů jsou pracovníci organizace a jejími zaměstnanci.

   Takže po zvážení všech pro a proti jsme došli k závěru, že zůstaneme jako hnutí, nevázáno na žádnou církevní nebo projektovou strukturu: jsme jednoduše křesťané, kteří vzali vážně Kristovo pověření „...jděte ke všem národům...“ a v poslušnosti svému Pánu a tomuto Jeho nařízení jdeme mezi národy s Dobrou Zprávou. Každý, kdo Mu chce sloužit na tomto poli, je mezi námi vítán. Naše organizační struktura je patrná z našich webových stránek, které jsou naším pomocným komunikačním kanálem, zde je na nás též kontakt. Nechceme, aby vznikl dojem, že oddělujeme naší práci od církve, naopak tento náš krok by měl demonstrovat, že otevíráme svoji práci všem církvím. Jako společnost nevystupujeme jménem určité církve, účastníci našeho hnutí jsou členové různých církví a jejich členství v konkrétní církvi je osobní záležitostí každého z nás.  

   Tím, že nebudeme nadále spojováni s konkrétní denominací či sborem, osamostatňujeme i naše účetnictví a změnili jsme tedy číslo účtu pro zasílání podpory, jak jsme již uvedli výše. Prosíme, buď zrušte svůj příkaz a vyberte si jinou službu, kterou podpořit, nebo pokud nás chcete podporovat i nadále, změňte na svém příkaze číslo účtu, děkujeme! Bližší info zde