Jak můžete podpořit Vy nás

   Určitě budeme vděčni za finanční dary, bez kterých se tato služba neobejde... Zde je výčet toho, kam jdou vynaložené prostředky: výroba a tisk evangelizačních materiálů (knižní výtisky a DVD) – s výrobou je též spojena potřeba skladovacích prostor. Dále pořízení a údržba technického vybavení (počítač, kopírka, projektor, telefon) provoz automobilu (pohonné hmoty, pojistky a opravy). Různé dílčí služby (překladatelské, grafické, apod.), náklady na dva stálé pracovníky: Jejich zákonem stanovené zdravotní a sociální pojištění + osobní náklady. Úhrada drobných výdajů našich dalších spolupracovníků, jako jsou náklady na cestovné, kursovné, atd... V neposlední řadě Vaše dary poslouží k tomu, abychom s týmy mohli posloužit i v místech, kde buď není žádná církev, nebo ekonomicky slabá, aby s námi mohla nést náklady na službu lidem z cílové skupiny v jejich oblasti. Díky Vaším darům také můžeme příležitostně podpořit účastníky výjezdů z řad studentů, kteří si nemohou uhradit plnou cenu výjezdů a můžeme též na těchto výjezdech poskytnout humanitární pomoc lidem, kterým sloužíme, většinou se jedná o uprchlíky.

   Způsob podpory je dvojí: Pokud chcete využít možnosti odečtu z daňového základu, použijte toto číslo účtu, vedené pod Křesťanským sdružením Tesalonika

                                    177544038/0300 Variabilní symbol: 0500

   Pokud nevyžadujete potvrzení o darech pro nároky na odečty z daňového základu, můžete službu podpořit i přímo, na osobní číslo účtu: 

                                                     1602258003/0800

   Zároveň skrze tento účet můžeme sborům a farnostem vyfakturovat naší činnost, pokud si ji objednají a potřebují ve svém účetnictví doklad o provedené práci a vydaných prostředcích. Proto úhradu za vyžádané a obdržené materiály či provedené služby posílejte také sem.

   Proč nás podporovat? Nepřijímáme žádné veřejné, státní nebo evropské dotace, jsme závislí čistě na darech věřících lidí, většinou jednotlivých dárců, nebo v menším měřítku také některých sborů či farností...  

   Těm z Vás, kteří jste se rozhodli podpořit naši činnost, tímto děkujeme! Zvláštní dík pak patří těm, kteří se rozhodli podporovat službu pravidelně, neboť v každé práci jsou pravidelné výdaje...

   Dále samozřejmě můžete nabídnout dary jiného charakteru, jako např. starší počítač, jazykovou učebnici, či jinou věc, ale i určitou praktickou službu, nebo svoji odbornou znalost či dovednost, která nám může na společném díle pomoci.

   To nejlepší nakonec: Vaše modlitby, které určitě potřebujeme, abychom byli správně vedeni Svatým Duchem tak, aby naše práce nebyla „akce pro akci“, ale abychom skutečně stáli v centru Boží vůle a uměli rozlišovat důležité od „naléhavého“ a plnili tak Jeho přání, a ne lidská očekávání. Další modlitební body jsou: ochrana v naší práci a milost ke kázání Slova (Ef.6:18–20).

    Také se můžete prostě stát našimi přáteli, kdy se třeba na našich cestách můžeme seznámit (např. právě při prezentaci naší služby) a někdy jindy se společně potkat, zastavit se, pobýt společně u Kristových nohou (Mt 18:20) a vzájemně se občerstvit, podobně, jako se např. Ježíš s učedníky stavoval na cestách v domě Lazara a jeho sester... Tomuto se též říká v misijních kruzích „morální podpora“ 8-).

   Ve všech výše zmíněných variantách Vaší účasti na našem díle Vám srdečně děkujeme!!!