Vnitřní misie

Pojmem „Vnitřní misie“ rozumíme misii konanou v tuzemsku, tudíž takovou, která se děje „uvnitř“ hranic té které země, kde žijete. Náš současný svět se globalizuje: Tím, jak se doprava zjednodušuje, vzdálenosti se zkracují, hranice se ruší, různé další bariéry padají, tak se národy v současném světě více a více mísí: Lidé různých národů u nás studují nebo pracují, jezdí k nám na dovolenou, atd. Tedy pokud chceme dnes dělat mezinárodní misii, nemusíme jezdit do vzdálených koutů světa, jako tomu bylo kdysi, ale národy, ke kterým jsme posláni samotným Kristem, žijí kolem nás, stačí se rozhlédnout...

   Nechceme snižovat význam zahraniční misie, ve kterou plně věříme, avšak chceme upozornit na možnosti, které se naskýtají těm, kteří nemohou dlouhodobě vyjet do ciziny.

   Tudíž dnes je taková doba, kdy misijní zkušenost může udělat každý křesťan, nemusíte čekat, až „to udělá“ nějaký misionář, ale můžete sami vyjít se světlem Evangelia, které je ve Vás samotných, a trochu „posvítit“ na cestu (nebo na „Cestu“) ostatním lidem z cizích kultur, kteří žijí ve Vašem okolí. Protože chápeme, jak obtížné mohou být první kroky tímto směrem, zejména překonání „mezikulturního šoku“, děláme právě proto pro Vás tento web, pořádáme misijní kursy v různých církevních společenstvích, zpřístupňujeme evangelizační materiály v rozličných jazycích a dalšími způsoby se snažíme Vám to zjednodušit.

   Zároveň věříme, že misie mezi cizinci v Česku je i předpokladem pro zahraniční misii, např. někdo tvrdí, že je povolán ke konkrétnímu národu do cizí země, ale lidé z dotyčného národa žijí i u nás... Pokud tedy adept na vyslání do cizí země pracuje v tomto národě již nyní, tam, kde se mu k tomu nabízí příležitosti, zároveň se tak učí patřičný jazyk, získává znalosti o kultuře „svého“ národa, případně kontakty, atd..., je jasné, že to myslí vážně a pro církev, kde je začleněn, by to mělo být známkou upřímnosti a vážného zájmu. Bible o tom hovoří jednoznačně: „Kdo je věrný v malém, bude mu svěřeno velké...“ (Lk 16:10). Jestliže tedy budeme schopni sloužit např. Afričanům kolem nás, budeme v budoucnu lépe schopni sloužit v Africe – Češi bychom řekli: „Nejprve si zameť před svým  vlastním prahem!“ 

 

Jaké jsou v této službě naše hlavní cíle:

1. Aby lidé, kteří neměli možnost slyšet Evangelium ve své vlasti pro místní kulturu či absenci křesťanů, kteří by jim Je předali, dostali tuto šanci v naší zemi (toto se týká zejména lidí ze zemí, kam je dlouhodobě problematické či téměř nemožné vyslat misionáře).

2. Aby tito lidé, pokud uvěří a přijmou Krista za svého Spasitele, mohli duchovně vyrůst, vyučit se v Pánu a následně vyjít jako evangelisté do své kultury, kde mohou mnohem lépe, přirozeněji, ale i bezpečněji a s větším porozuměním místních poměrů zvěstovat Boží Slovo a zakládat církve, lépe, než my, Evropané.

3. Zastavit vzestup vlivu cizích náboženství, sekt a kultů v našem národě, jehož jsme často němými svědky (mnoho cizinců zde zakládá různá meditační centra, propagují zde svá náboženství, jógu, šamanismus, vydávají duchovní literaturu, atd...).

4. Vysílat další české misionáře (tedy nejen z řad uvěřivších cizinců, viz bod 2), ale také věřící z českých církví. Věříme, že vysílat své misionáře je ůkol pro každou církev, tedy bez vyjímky i pro tu českou (Ř.10:13–15)! Služba cizincům by pro tyto vyslané měla být takovou přípravou (tréninkem).

 

Způsoby, jakými hodláme naplňovat tyto cíle, jsou:

1. Prolomit stereotypy myšlení „českého rybníka“ – připravit v církevních společenstvích půdu pro přijetí lidí různých národů (podobně jako Šalamoun připravil během stavby chrámu místo také pro neizraelity). To se musí stát nejprve v myslích a srdcích věřících, pak to bude možné i navenek.

2. Kázat osobně Evangelium co největšímu počtu příchozích lidí z řad všech národů do naší země. Tato práce zahrnuje všechny skupiny: Uprchlíky a běžence, studenty, dělníky, podnikatele a obchodníky, zakladatele různých kulturních, meditačních, jogínských, léčitelských, sportovních, a jiných center.

3. Rozdat nezasaženým skupinám co největší množství evangelizačních materiálů (knižní výtisky Evangelií, DVD, CD). Mnoho z nás uvěřilo např. skrze to, že jsme shlédli film „Ježíš“, nebo jsme si přečetli nějaký leták a to nás dovedlo k Bibli a časem i k živé víře...

4. Motivovat a vyzbrojovat další věřící, kteří by měli tuto oblast služby na srdci, pomoci jim prakticky vstoupit do této služby v místě jejich bydliště.

5. Praktická pomoc těmto lidem (cizincům), kteří se mnohdy neorientují v pro ně neznámém prostředí (zákony, jazyk, lékařská péče, komunikace s úřady, vyplňování formulářů, domácí úkoly s dětmi, a další).