Co děláme

   Jádrem naší činnosti je vlastní misie, zejména v tuzemsku, ale i v zahraničíNabyté zkušenosti dále zpracováváme a poskytujeme dalším zájemcům ve formě přednášek či  prezentací, a to různým skupinám zájemců, jako jsou jednotlivé církevní sbory či farnosti, školy, domácí skupinky, „spolča“, jiné misijní týmy či agentury, a podobně. V poslední době také zaznamenáváme zájem konkrétních jednotlivců, nebo jejich rodin 8-)

   Jelikož misie se týká národů, o kterých česká veřejnost ví jen málo, máme též připraven „misijní kurs“, což je vyučování zaměřené právě na národy, jejich různorodou kulturu a specifika jejich náboženství. Trochu si též zopakujeme zeměpis a dějepis, to vše, abychom pochopili realitu světa lidí, kteří jsou tolik odlišní, ale Bůh je miluje a poslal za ně zemřít svého Syna. Vedle toho v kursu také probíráme principy misie, které jsme přijali během letité praxe v souladu s texty Písma. Tento kurs završujeme praktickým tréninkem, kdy účastníky bereme s sebou přímo mezi lidi všech národností, počínaje místem jejich bydliště, přes přilehlé okolí a na další místa, přesně podle Ježíšova přání, abychom byli Jeho svědky až na sám konec země (Sk.1:8).

   Tento kurs, rozdělený na dvě části, tedy teoretickou a praktickou, si klade tyto cíle:
1. Pomoci místní skupině věřících aktivně vstoupit do Boží vůle v oblasti zvěstování Slova a činění učedníků (Mt 28:19).
2. Zasáhnout jejich okolí Evangeliem tak, aby se jej dotklo Boží království,
3. Vytipovat z tohoto společenství věřících, i z nově obrácených další Bohem povolané evangelisty či misionáře a pomoci jim objevit a skrze dlouhodobou péči naplnit jejich životní poslání. Takto chceme přispět k tomu, aby povstávali noví misionáři.

   V případě, že v místním společenství chybí klíčoví lidé, skrze které bychom uskutečnili náš model misie, ale toto společenství přesto touží zasáhnout své okolí, jsme schopni vypravit na místo tým, který jim v tom pomůže.

   Tiskneme evangelizační materiály v různých jazycích, aby se skrze knižní a DVD tituly dostala Evangelijní zvěst k dalším národům. Stejně, jako náš národ v minulosti dostal právo číst Boží Slovo ve svém jazyce a dnes se z toho můžeme radovat a mít z toho užitek, chceme toto právo poskytnout ostatním. Tyto materiály vytváříme primárně pro naše vlastní potřeby, kdy je používáme v osobní misii, ale na vyžádání je též můžeme poskytnout dále jednotlivcům nebo sborům či farnostem, které jejich pomocí mohou oslovit cizince ve svém okolí, nebo je případně věnovat svým spoluvěřícím z jiného jazykového prostředí. Též je vhodné brát si tyto materiály s sebou v náležitých jazycích, pokud jedete na dovolenou do ciziny, kde též budete mít mnoho příležitostí ke sdílení Evangelia (na hotelech či přímo na plážích, v obchodech, kavárnách, letištích, v taxíku, atd.). Tyto materiály poskytujeme za pořizovací, tedy výrobní cenu (nejedná se tedy o komerční prodej). Více čtěte v kategorii Katalog.   

   Pořádáme krátkodobé misijní výjezdy do různých zemí, abychom umožnili zájemcům poznat zblízka cizí kultury. Jsme si vědomi, že neznalost cizího rodí strach, tedy různé fóbie, v tomto případě by se dalo mluvit o xenofobii, islamofobii, nebo přímo o rasismu, což jsou často další překážky celosvětové misie. Strach je pak dále přímý protiklad lásky (1.J.4:18), stěžejního Božího přikázání (Mk.12:30,31). Poznáním nových míst si účastníci připomenou, že ve skutečnosti nejde o vnější vyjádření a viditelné prvky těchto kultur, ale o lidi, které Bůh miluje a na něž nechá svítit své slunce (Mt.5:45). Skrze osobní zkušenost se přítomní zbavují svých obav a předsudků a docházejí tak větší svobody uvolnit se v praktické lásce nejen na místě, ale i po návratu domů. Samozřejmě naše misie není pouhý poznávací zájezd, takže zde přímo sloužíme prakticky a misijně různým etnickým skupinám. Doposud, když zpětně hodnotíme naše minulé cesty, vidíme toto ovoce: Účastníci se naučí více fungovat v týmu, spolupracovat s odlišnými lidmi (názorově, denominačně), začínají po návratu více sloužit doma (jsou aktivnější, rozhodnější), ale také tato zkušenost u mnohých sehrála roli (zejména u těch mladších) v jejich dalším nasměrování v životě, posun ve službě, či ve volbě studia či povolání.

   Snažíme se všemi způsoby pozvedat misijní kulturu české církve, pro kterou se v minulosti misie stala něco vzdáleného, nesrozumitelného, cizího a nedostupného. Toto neplatí pouze o křesťanech, kteří misii (resp. pasáže Písma, které o ni hovoří) vědomně ignorují, ale i pro ty, kteří o ni mají skutečný a živý zájem, většinou z těchto důvodů: nedostatek informací, lhostejnost nebo agrese jejich představených vůči této tématice, chybějící možnosti osobně se zúčastnit, zkreslené představy zapříčiněné četbou tendenční křesťanské literatury či časopisů, chybějící koncept (většina dosavadních snah probíhala ve stylu „huráakce“, nebo spíše připomínala nábor do církevních lavic, pak následuje rozčarování a stagnace). Na neposledním místě to bývá též nedostatek financí, nebo spíše (peněz má Bůh dost) špatná politika sborů, farností a jiných církevních celků ve financování svých záležitostí. V Božím srdci a v Písmu je misie jedna z hlavních priorit (1.Tim.2:3–6), v realitě české kotliny – a sudetského prstence  – je to téma odsouvané někam na okraj... Přejeme si a aktivně o to usilujeme, aby se změnila mentalita církví v oblasti šíření Božího království, osobně každý z nás tuto změnu vyvolává nejprve ve svém vlastním společenství, dále se pak spojujeme za účelem výše jmenovaných aktivit a pracujeme ve prospěch celé české církve.